Условия за ползване

Общи условия за ползване

Тези правила и условия се отнасят за използването на този Уеб сайт, който се намира на уеб адрес http://www.e-hubev.com и всички негови под-домейни. Употребата на този Уеб сайт удостоверява Вашето съгласие, което влиза в сила от първото му посещение. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не използвате и посещавате този Уеб сайт.

Съдържание на Уеб сайта

Чрез Уеб сайта www.e-hubev.com предоставя в режим on-line на потребителя услуги, свързани с възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки. При използване на този Уеб сайт Вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на

Условията за ползване на Уеб сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, Вие не би трябвало да ползвате и да посещавате този Уеб сайт www.e-hubev.com си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване на Уеб сайта.

Регистрация и Вход

Всички услуги, предлагани на Уеб сайта, се предоставят на потребителя след предварителна регистрация, създаване на потребителски профил на потребителя и въвеждане на потребителското име и паролата. Процедурата по регистрация е описана тук.

Неправомерно използване на Уеб сайта

Ваша отговорност е да се съобразявате с всички приложими нормативни актове във връзка с използването на услугите на Уеб сайта. Вие нямате право да използвате услугите на Уеб сайта във връзка с незаконна или с каквато и да е неправомерна дейност. Хубев ЕООД си запазва правото в съответствие с тези Условия за ползване и със Закона да ограничи или да прекъсне Вашия достъп до услугите на Уеб сайта, при условие че извършвате или правите опит да извършите неправомерна дейност чрез него.

Прекратяване на използването на Уеб сайта

При условие че ползването на услугите бъде прекратено правомерно, цялата информация, свързана с Вашия профил ще бъде незабавно заличена от www.e-hubev.com и неговите приложения, освен ако определена информация не трябва да бъде запазена във връзка с изпълнение на императивни разпоредби на Закона и в съответствие с Правилата за сигурност на Уеб сайта.

Вие имате право да прекратите използването на услугите на Уеб сайта по всяко време в съответствие с тези Условия за ползване и със Закона.

Форма на услугите

www.e-hubev.com предоставя своите услуги чрез следните форми:

 • Регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Хубев ЕООД.
 • Информация от доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Преглеждане на стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Сключване на договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата www.e-hubev.com ;
 • Извършване на плащания във връзка със сключените договори чрез платформата www.e-hubev.com и електронни средства за разплащане;
 • Извършване на електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата www.e-hubev.com чрез интерфейса на страницата на www.e-hubev.com , достъпна в Интернет;
 • Упражняване правото на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Права и задължения на страните.

Доставчикът в платформата www.e-hubev.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Ползвателите сключват с Доставчика в платформата www.e-hubev.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.e-hubev.com/ . Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата www.e-hubev.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата www.e-hubev.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата www.e-hubev.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата www.e-hubev.com .

Ползвателят и Доставчикът в платформата www.e-hubev.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки.

В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.


Ползвателят има право да се откаже от получена доставка на стоки от Доставчика в рамките на часа от момента на извършване на доставката до Ползвателя, като в този случай заплаща Доставчика организационните разходи. Независимо от това, Ползвателят е задължен да съхранява получените стоки съобразно изисквания за съхранение, посочени на опаковката им до момента на връчването им на посочено от Доставчика лице.

Ползвателят се съгласява, че по отношение на пресните храни и плодове, които се продават в насипно състояние е възможно в доставеното количество да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното от Ползвателя. Същото се прилага и по отношение на стоките във вакуумирана опаковка, при които няма точен грамаж.

Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя, без да е задължен да посочва причина за отказа.

При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

Сключване на договор

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата www.e-hubev.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата www.e-hubev.com стоки.

Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата www.e-hubev.com по следната процедура:

 • Извършване на регистрация в платформата www.e-hubev.com и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата www.e-hubev.com .
 • Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата www.e-hubev.com чрез идентифициране с име и парола;
 • Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата www.e-hubev.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
 • Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в платформата www.e-hubev.com , за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на способ и момент за плащане на цената.
 • Потвърждение на поръчката;
Цени и правила за плащане

Цените на стоките са определени в лева (BGN) с включен ДДС.

При условие че клиентът е в забава на задължение за заплащане на дължима парична сума за използването на услугите на www.e-hubev.com, то Хубев ЕООД има право да ограничи или прекрати достъпа на тези клиенти и на неговите потребители до услугите на Уеб сайта.

Подробна информация за цените е достъпна чрез модула „Добави в кошницата” на Уеб сайта www.e-hubev.com.

Поверителност

Когато ползвате този Уеб сайт, Вие може да бъдете помолени да въведете лична информация. Информацията ще бъде използвана само за целите, за които ще бъде поискана и в съответствие с Правилата за поверителност. Задълженията за поверителност са регламентирани подробно в Правила за поверителност.

Защита на личните данни

Ние използваме различни технологии и процедури за защита, за да защитим Вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване и разкриване. Ако дадена парола се ползва, за да Ви помогне да защитите своите лични данни, Ваша е отговорността да пазите паролата си в тайна. Не споделяйте тази информация с никого. Ако ползвате съвместно компютъра с друго лице, трябва винаги да излизате от системата, преди да напуснете Уеб сайта, за да защитите достъпа до вашите данни. Задълженията за гарантиране на сигурност на информацията са регламентирани подробно в Правила за сигурност.

Освобождаване от отговорност

Вие ползвате този Уеб сайт на собствена отговорност. Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Уеб сайт да е точна и актуална в момента на публикуване. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Уеб сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Уеб сайт линкове.

Грешки и прекъсвания

Хубев ЕООД не носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни вреди и дефекти, свързани с компютърното оборудване на потребителя, ползващ този Уеб сайт или друга негова собственост, причинени вследствие на достъпа до този Уеб сайт и неговото ползване. Не поемаме гаранции и не носим отговорност за всякакви щети, свързани с вируси, които могат да повредят Вашето компютърно оборудване или друга собственост, или проблеми, свързани с търсенето из Уеб сайта или свалянето на всякакви материали и информация.

Интелектуална собственост

Всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в този Уеб сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, както и на останалите приложими български и европейски нормативни актове, регулиращи материята на интелектуалната собственост.

Хубев ЕООД няма претенции за интелектуална собственост спрямо съдържанието, което предоставяте или въвеждате в процеса на използване на услугите на www.e-hubev.com.

Заключителни условия

При условие че някои от тези условия за ползване, поради промени в законодателството, станат недействителни, то не влекат след себе недействителност на Условията за ползване като цяло. В тези случаи недействителните клаузи се заменят по право с действителни законови разпоредби.

За всички неуредени въпроси с тези Условия се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България. Възникналите спорове ще бъдат обект на

юрисдикцията на българските съдилищата съобразно общите правила за подсъдност. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.